Konkurs za razvoj privrede u Dimitrovgradu: Podrška privrednicima u iznosu od 2 miliona dinara

30. aprila 2024.

Opština Dimitrovgrad, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug, objavila je konkurs za razvoj privrede i upravljanje rizicima u 2024. godini.Ukupna sredstva od 2.000.000,00 dinara namenjena su za podršku privrednicima sa teritorije Dimitrovgrada. Podrška će biti obezbeđena kroz nabavku nove ili polovne opreme za potrebe obavljanja registrovane delatnosti, kao i kroz rekonstrukciju ili izgradnju objekata za iste svrhe.

Pravo učešća na konkursu imaju privredni subjekti koji su registrovani u Dimitrovgradu i imaju aktivnu delatnost.Maksimalan iznos podsticaja po privrednom subjektu iznosi 300.000,00 dinara sa PDV-om.

Važno je napomenuti da jedan privredni subjekt može koristiti podsticajna sredstva samo jednom u toku budžetske godine, a ne može se ponovo prijaviti za podršku sve dok ne isplati sva prethodno dobijena sredstva po ovom konkursu.

Korisnici podsticajnih sredstava imaju obavezu da, kao sredstvo obezbeđenja, pri potpisivanju ugovora dostave potpisanu ličnu menicu u iznosu pozajmljenih sredstava iz fonda. Takođe, korisnici su obavezni da u naredne tri godine od potpisivanja ugovora vrate deo učešća prema određenom rasporedu. Ostatak od 30% podsticajnih sredstava je bespovratna pomoć i pokrivena je od strane Fonda.

Rok za prijavu na konkurs je od 30. aprila do 20. maja 2024. godine.
Svi zainteresovani privredni subjekti trebaju dostaviti obaveznu konkursnu dokumentaciju, kao i dodatnu dokumentaciju, u jednom primerku u zatvorenoj koverti lično ili preporučenim putem poštom na adresu Opštine Dimitrovgrad.

 

Detalje o potrebnoj dokumentaciji i načinu dostavljanja mogu pronaći na internet stranicama Opštine Dimitrovgrad (https://www.dimitrovgrad.rs/konkursi/2024) i Regionalne razvojne agencije Jug.

KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC 2 – SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA