Sektor za razvoj infrastrukture i održivi razvoj

Održivi razvoj predstavlja težnju da se stvori bolji svet ravnotežom socijalnog i ekonomskog stanja i faktorima zaštite životne sredine. Harmonični odnos ekologije i privrede uslov je da se prirodno bogatstvo naše planete sačuva i za buduće generacije. Dugoročno, održivi razvoj podrazumeva da se bogatstvo, resursi i mogućnosti moraju rasporediti na takav način da svi građani mogu da uživaju bar minimalne standarde bezbednosti, ljudskih prava i ostalih privilegija.

Sektor za razvoj infrastrukture i održivi razvoj u okviru svojih aktivnosti, pažljivo proučava stanje u regionu, sa posebnom pažnjom stvara bazu podataka dugoročno održivih infrastrukturnih projekata i pruža kontinuiranu podršku lokalnim upravama u razvijanju projektnih ideja.

Polazeći od stanovišta da je strateški dokument osnova Bottom – Up pristupa sektor ulaže napore u kreiranju regionalne strategije održivog razvoja, kao polazne tačke svih projektnih ideja. U skladu sa strategijom vrši se kontinuirano prikupljanje informacija o raspoloživim fondovima u ovoj oblasti, vrši priprema projektnih prijava, kao i praćenje napredka u realizaciji projekata. Sektor radi kao svojevrstan servis regiona u smislu podrške koju pruža lokalnoj samoupravi, pri čemu se poseban akcenat stavlja na aktivnosti vezane za promociju i marketing regiona.