O nama

Regionalna razvojna agencija “JUG” (RRA JUG) osnovana je avgusta 2009. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću D.O.O, potpisivanjem ugovora od strane predstavnika Grada Niša, 11 opština Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga, 3 privredna subjekta i 7 predstavnika civilnog sektora.

RRA JUG je oformljena kao potreba svih činilaca da se aktivno uključe u rešavanje lokalnih problema i pospešivanje regionalnog razvoja. Kao takva sačinjena je od svih bitnih činilaca koji mogu da utiču na društveno-ekonomski razvoj najsiromašnijeg regiona u republici Srbiji, bilo da se radi o lokalnim samoupravama koji su direktno odgovorne ili o privrednim subjektima i organizacijama civilnog društva koje svojim aktivnostima u velikoj meri mogu da daju svoj doprinos regionalnom razvoju.

Svi osnivači su jedinstveni u namerama i ciljevima da RRA JUG treba da postane jedan od vodećih faktora u dugoročnom društveno-ekonomskom razvoju Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga.

RRA JUG će u svom radu težiti da direktno utiče na razvoj regiona kroz uspostavljanje partnerstva, planiranje i kreiranje strategija za odživi razvoj regiona, saradnju sa vladinim institucijama i stranim i domaćim donatorima, međusektorsko povezivanje, podršku lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva, edukaciju i direktnu implementaciju projekta.

Osnovne nadležnosti RRA Jug su sledeće:

 • Razvoj projekata i projekt menadžment
 • Prikupljanje, analiziranje i predstavljanje podataka
 • Promovisanje i zastupanje
 • Strateško planiranje
 • Poznavanje regionalne ekonomije i odnos sa privatnim sektorom
 • Umrežavanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou

RRA Jug je zamišljena kao sredstvo za rešavanje osnovnih nejednakosti i neravnoteža koje postoje između teritorije pokrivene radom asocijacije (Toplički, Nišavski i Pirotski okrug) i drugih delova zemlje.

Sektorski fokus RRA JUG je sledeći:

 1. Privreda u celini: – RRA Jug nastojati da obezbedi sofisticirane analize na makro regionalnom nivou i da deluje kao agent razvoja politika usmerene na svim nivoima. Tu će takođe biti specifičan fokus na nekim sektorima, uključujući sledeće:
  • Razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije
  • Razvoj IT sektora i razvoj softvera koji sa željom da ovaj sektor postane centralna osovina za razvoj regiona
 2. Održivi razvoj: – ovo će uključivati obezbedjivanje da se prirodni potencijali i resursi u regionu se razvijaju na održiv način. Posebna pažnja biće posvećena održivom korišćenje resursa kao što je Stara Planini.
 3. Razvoj ljudskih resursa: – fokus će biti na praćenju ljudskog kapitala u regionu i da obezbedi da je razvijen na način kako bi iskazao svoj puni potencijal. Nadalje, biće preduzeti koraci da se osigura da radna snaga razvija neophodne veštine i znanja kako bi se privukle investiciJe u regionu.
 4. Poljoprivreda / ruralni razvoj: – RRA Jug će podržati razvoj celog ruralnog sektora u regionu posebno fokusirajući se na poljoprivredu i inicijative turizma u ruralnim područjima.
 5. Infrastruktura: – RRA Jug neće imati ulogu u stvarnoj primeni velikih infrastrukturnih projekata, ali će imati ulogu posredovanja u identifikaciji prioritetnih projekata, koji će okupiti zajedničke aktere i identifikovati moguće izvore finansiranja.