JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA UNAPREĐENJE SARADNJE I PODIZANJE KAPACITETA NA REGIONALNOM I LOKALNOM NIVOU

1. septembra 2023.

JAVNI POZIV

za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta

na regionalnom i lokalnom nivou

 

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje ekonomskog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA) i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS).

Podrška se realizuje kao sufinansiranje dela opravdanih troškova projekata koji su usmereni na:

 • promociju značaja regionalnog razvoja i subjekata regionalnog razvoja, kao i važnosti pridruživanja EU, poznavanje raspoloživih fondova i  prioritetnih projekata za finansiranje;
 • umrežavanje partnera na bilateralnom, multilateralnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz unapređivanje i jačanje međuinstitucionalne saradnje;
 • unapređenje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u oblastima: upravljanje razvojnim projektima, privlačenje direktnih investicija i promocija izvoza; pristup i povlačenje sredstava iz različitih izvora finansiranja (EU i drugi fondovi);
 • podršku za podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja kroz realizaciju međuinstitucionalnih aktivnosti i kreiranje mehanizama podrške MMSP i preduzetnicima (kroz prikupljanje podataka o potrebama privrede, obradu i analizu podataka), odnosno stimulisanje poslovnog udruživanja u klastere i industrijske klastere u prioritetnim sektorima: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA i JLS, kao partneri, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: 

 1. da su potpisali ugovor o saradnji partnera na projektu;
 2. da su obezbedili obavezno učešće za realizaciju projekta u skladu sa ovim programom;
 3. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS ili donatorskih organizacija.

Podnosilac prijave može da kandiduje samo jedan projekat.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti u okviru odobrenog projekta je 18 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

Sredstva se ne mogu koristiti za projekte koji su povezani sa političkim partijama.

 

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet Programa iznosi 10.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 dinara, bez PDV.

 

TROŠKOVI PROJEKTA

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su nastali tokom realizacije projekta;
 2. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 3. da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
 4. da nisu finansirani iz nekih drugih izvora.

Opravdanim troškovima projekta smatraju se troškovi  koje sufinansira RAS i troškovi koji se priznaju kao sopstveno učešće Podnosioca prijave:

Troškovi koje sufinansira RAS:

 1. Troškovi pripreme i organizacije događaja (obuka, seminar, konferencija i sl.):
  1. Troškovi angažovanja predavača i trenera;
  2. Troškovi prevoda;
  3. Troškovi zakupa prostora i/ili opreme;
  4. Troškovi pripreme, izrade i nabavke promotivnog materijala (troškovi dizajna, izrada pozivnica, publikacija, lifleta, brošura, uputstava, fascikle, olovke, USB i sl);
  5. Putni troškovi lica angažovanih na projektu (karte, iznajljivanje prevoznih sredstava, putarina, gorivo) – samo do 20% vrednosti troškova;
  6. Troškovi smeštaja lica angažovanih na projektu – samo do 20% vrednosti troškova.
 2. Troškovi izrade analiza:
  1. Troškovi izrade studija izvodljivosti, izrada projektno tehničke dokumentacije;
  2. Troškovi sprovođenja istraživanja i izrada analiza;
  3. Troškovi publikacija (studija, analiza i izveštaja o istraživanjima).
 3. Troškovi razvoja i unapređenja usluga podrške za podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja:
  1. Troškovi pripreme i razvoja nove usluge, pod uslovom da postoji obezbeđena finansijska održivost nakon što se završi finansiranje od strane RAS;
  2. Troškovi za unapređenje postojećih usluga;
  3. Troškovi angažovanja specijalizovanih stručnjaka;
  4. Troškovi kreiranja sistema za monitoring i evaluaciju usluga.

II Troškovi koji se priznaju samo kao sopstveno učešće Podnosioca prijave:

 1. Troškovi pripreme i organizacije događaja (obuka, seminar, konferencija i sl.):
  1. Troškovi osveženja za učesnike (ketering, bezalkoholna pića);
  2. Putni troškovi lica angažovanih na projektu i učesnika (karte, iznajljivanje prevoznih sredstava, putarina, gorivo);
  3. Troškovi smeštaja lica angažovanih na projektu i učesnika.
 2. Troškovi za povećanje vidljivosti projekta (reklame, bilbordi, totemi, promo filmovi, nastup u medijima, izrada internet prezentacija)
  1. Troškovi štampane reklame;
  2. Troškovi audio i video reklame;
  3. Troškovi internet reklame.
 3. Troškovi upravljanja projektom (mogu biti u maksimalnoj visini do 20% ukupne vrednosti projekta):
  1. Plate lica zaposlenih kod podnosioca prijave/partnera angažovanih na projektu;
  2. Troškovi zakupa kancelarijskog prostora za vreme trajanja projekta;
  3. Režijski troškovi kancelarijskog prostora za vreme trajanja projekta (troškovi električne energije, grejanja, vode, telefona i sl.);
  4. Troškovi nabavke potrošnog materijala za potrebe kancelarije u kojoj će se projekat implementirati (papir, toneri, olovke, fascikle i drugo).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Podneta prijava mora biti potpuna.

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta je:

 1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena i potpisana od strane Podnosioca prijave);
 2. Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
 3. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
 4. Obrazac 4 – Budžet projekta;
 5. Obrazac 5 – Narativ budžeta;
 6. Obrazac 6 – Struktura učešća partnera na projektu;
 7. Obrazac 7 – Podaci o partnerima na projektu;
 8. Ugovor o saradnji na realizaciji projekta zaključen između partnera (ARRA i JLS, kao i drugih partnera)
 9. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal);

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za potpune prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Prijava projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnosi lično ili preporučenom poštom u RAS, u štampanom i elektronskom obliku (na USB), na adresu: Beograd, Kneza Miloša 12/III, kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: http://www.ras.gov.rs, a za sve detaljnije informacije o Programu možete se obratiti RAS na elektronsku adresu:  regionalnirazvoj@ras.gov.rs

 

Prateća dokumentacija:

Tekst Javnog poziva

Uputstvo za realizaciju Programa

Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena i potpisana od strane Podnosioca prijave)

Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć)

Obrazac 4 – Budžet projekta

Obrazac 5 – Narativ budžeta

Obrazac 6 – Struktura učešća partnera na projektu

Obrazac 7 – Podaci o partnerima na projektu

Zahtev za isplatu odobrenih sredstava

Završni izveštaj o realizaciji projekta