Јавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње

14. marta 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програмa финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње (у даљем тексту: Програм) има за циљ јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају сви корисници ИПА програма територијалне сарадње, уколико испуњавају следеће опште услове: 

 1. да су у већинском домаћем власништву, регистровани на територији Републике Србије;
 2. да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 3. да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалне самоуправе или донаторских организација;
 4. да имају обезбеђено самостално финансијско учешће;
 5. да су потписали  уговор са уговарачким/регулаторним телом ИПА програма и да је пројекат и даље у фази реализације.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет Програма износи 18.000.000,00 динара.

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање или предфинансирање 15% обавезног финансијског учешћа корисника у пројектима, тако што РАС финансира до 10%, а корисник минимум 5% вредности пројекта.

Максималан износ бесповратних средстава који се додељујe по пројекту је 1.000.000,00 динара.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Поднета пријава мора бити потпуна.

Документација која се обавезно доставља приликом подношења предлога пројекта је:

 1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена и потписана од стране Подносиоца пријаве);
 2. Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;
 3. Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ);
 4. Образац 4 – Подаци о партнерима на пројекту;
 5. Уговор и пратећи анекси Уговора са уговарачким/регулаторним телом (за водећег партнера на Пројекту и за све партнере на пројекту) којим се доказује да је Подносилац пријаве носилац пројекта или партнер на пројекту (прихватају се уговори закључени 2022. године или касније, односно финансијска реализација пројекта не сме бити започета пре 2023. године, а пројекат и даље мора бити у фази реализације);
 6. Буџет пројекта (усвојен од стране уговарачког/регулаторног тела);
 7. Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива нити старија од 30 дана (оргинал).

 

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава 

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносe лично или препорученом поштом у РАС, у штампаном и електронском облику (на УСБ), на адресу: Београд, Кнеза Милоша 12/III, канцеларија 301, са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње.

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

 

РАС задржава право да одбије благовремену и потпуну пријаву услед недостатка средстава.

 

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све детаљније информације о Програму можете се обратити РАС на електронску адресу:  regionalnirazvoj@ras.gov.rs

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Упутство за реализацију Програма

3. Образац 1 – Пријава пројекта

4. Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава

5. Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ)

6. Образац 4 – Подаци о партнерима на пројекту

7. Образац 5 – Захтев за исплату

8. Образац 6 – Завршни извештај